Województwo lubuskie w walce z cukrzycą

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej, którego głównym celem jest zmniejszenie zapadalności na cukrzycę typu 2 wśród Lubuszan w wieku aktywności zawodowej. Przeznaczono na ten cel ponad 3,7 mln zł.

W ramach RPO– Lubuskie 2020 został ogłoszony konkurs – nabór wniosków potrwa od 31.05.2017 r. do 6.06.2017 r. – Dostępność do badań i profilaktyka to najlepsza recepta na zdrowie, a w ocenie Lubuszan to właśnie zdrowie jest w życiu najważniejsze  – przekonuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Realizatorami programu mogą być podmioty lecznicze sektora publicznego i niepublicznego wykonujące działalność leczniczą, świadczące usługi w zakresie POZ i AOS (diabetologicznej, ginekologiczno-położniczej, dietetyki, rehabilitacji medycznej), uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego oraz organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

W woj. lubuskim w 2015 roku  było 56 138 osób powyżej 19 roku życia ze zdiagnozowaną cukrzycą tj. 5,5% całkowitej ludności województwa. Choroba ta jest czwartą, po chorobach układu krążenia, chorobach układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej oraz chorobach układu pokarmowego przyczyną chorobowości, a współczynnik zgonów na 100 tys. mieszkańców w 2014 roku był  wyższy od współczynnika zgonów z powodu raka piersi.

Program otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w:

Regulaminie konkursu dostępnym na stronie http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-o-konkursie-nr-rplb-06-07-00-iz-00-08-k01-17-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-6-regionalny-rynek oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz program

 

Źródło: gorzow.com (na podstawie lubuskie.pl)