Warszawski konkurs dla organizacji pozarządowych

Do 12 lutego trwają zgłoszenia do konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową, organizowanego przez miasto stołeczne Warszawa. Celem konkursu jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw 2015 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe oraz promocja działań warszawskich organizacji trzeciego sektora wśród mieszkańców Stolicy. Inicjatywy można zgłaszać w następujących kategoriach:

 1.  Edukacja – inicjatywy, które rozwijają umiejętności, wiedzę, zainteresowania mieszkańców Warszawy;
 2. Ekologia i środowisko przyrodnicze – inicjatywy i działania edukacyjne na rzecz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, ładu przestrzennego, jego wartości estetyczno-widokowych, przyrodniczych, zachowania dziedzictwa przyrodniczego, promowanie, wdrażanie, wspieranie inicjatyw i zachowań proekologicznych mieszkańców Warszawy;
 3. Kultura i sztuka – inicjatywy aktywizujące mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze, działania animujące i edukacyjne, które wzmacniają znaczenie kultury w codziennym życiu, inicjatywy dotyczące twórczości artystycznej;
 4. Projekty społeczne – inicjatywy, które nastawione są na wspieranie osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, na profilaktykę uzależnień i przemocy w rodzinie; wspierające spędzanie wolnego czasu rodziców z dziećmi w Warszawie, inicjatywy wielopokoleniowe oraz działania skierowane bezpośrednio do seniorów i osób z niepełnosprawnościami;
 5. Przestrzeń miejska – inicjatywy mające na celu kształtowanie ładu przestrzennego, estetyki przestrzeni miejskiej;
 6. Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka – inicjatywy, które promują aktywność obywatelską, wspierają kształtowanie demokratycznego społeczeństwa, odnoszą się do praw człowieka, upowszechniają postawy tolerancji wobec różnorodności i przeciwdziałają dyskryminacji;
 7. Społeczność lokalna – inicjatywy, które sprzyjają rozwojowi środowisk lokalnych oraz integracji mieszkańców w poszczególnych dzielnicach np. wspólnot terytorialnych;
 8. Sport i rekreacja – inicjatywy zachęcające mieszkańców do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu lub inicjatywy dotyczące szkolenia i współzawodnictwa sportowego;
 9. Zdrowie – inicjatywy mające na celu realizację działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 10. Projekty wielowymiarowe – inicjatywy niemieszczące się w pozostałych kategoriach    konkursowych lub łączące różne kategorie.

Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. realizowane były w 2015 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu
 2. realizatorem były organizacje pozarządowe;
 3. realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

By zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić Kartę zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją osobiście, drogą pocztową lub mailowo ( ngo@um.warszawa.pl ) do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa). Istnieje również możliwość zgłoszenia inicjatywy za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie konkursu.