Przestrzeganie praw pacjenta – jest diagnoza RPP

Rzecznik Praw Pacjenta przekazał rządowi sprawozdanie z przestrzegania praw pacjenta w Polsce. Dokument zawiera całościową diagnozę stanu przestrzegania praw pacjenta w systemie ochrony zdrowia na terytorium kraju w roku 2020.

W okresie sprawozdawczym do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 135 625 spraw, sygnałów oraz zapytań kierowanych pisemnie, e-mailowo oraz za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta działającej pod bezpłatnym numerem telefonu 800 190 590.

W porównaniu do roku 2019 Biuro RPP odnotowało znaczący wzrost zgłoszeń. Otrzymaliśmy o 57,5% więcej sygnałów od pacjentów. Jest to największy przyrost aktywności Rzecznika w ostatnich latach jego działalności i ma niewątpliwie związek z sytuacją epidemiczną, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Rzecznik dokonał oceny przestrzegania praw pacjenta w 2020 r., z której wynika, że prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych było nieprzestrzegane w stopniu wysokim. Prawo to jest niezwykle istotne, odzwierciedla realizację podstawowego prawa każdego obywatela do ochrony zdrowia, zawartego w art. 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Kolejnym prawem pacjenta nieprzestrzeganym w stopniu średnim było prawo do dokumentacji medycznej i prawo do informacji o stanie zdrowia.

Rzecznik Praw Pacjenta, podobnie jak w latach ubiegłych, ustanowił priorytet tematyczny swojej działalności. Rok 2020 był poświęcony problemom seniorów. Sytuacja epidemiczna spowodowała, że w działalności Rzecznika został określony drugi priorytet tematyczny − Wyzwania i problemy pacjentów związane z epidemią COVID-19. W sprawozdaniu zostało przedstawione podsumowanie podjętych aktywności w obu obszarach.

W opracowaniu przedstawiono również wyniki współpracy z Radą Organizacji Pacjentów – organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pacjentów, Radą Ekspertów − w skład której wchodzą autorytety medyczne z różnych dziedzin medycyny oraz Radą Młodych Ekspertów, która jest organem doradczym z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Ostatnia część sprawozdania została poświęcona ochronie zdrowia pacjentów w czasie epidemii COVID-19. W tej części przedstawiono całe spektrum działań Rzecznika z perspektywy pacjenta, uwzględniając zmiany, jakie zachodziły w systemie ochrony zdrowia. Przedstawiono przykładowe postępowania w sprawach naruszających zbiorowe prawa pacjentów oraz zestawienie sygnałów zgłaszanych na Telefoniczną Informację Pacjenta w podziale na rodzaje świadczeń.

W sprawozdaniu przedstawiono także wybrane działania systemowe, wśród których m.in. szczegółowo został opisany problem ograniczenia osobistych wizyt pacjentów w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, brak informacji o możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych czy o miejscu hospitalizacji pacjenta. Ponadto przedstawiony został problem ograniczenia odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach, a także wyzwania opieki okołoporodowej.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Ministrów 21 lipca br.

Źródło: medexpress.pl