Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Rada Główna

Dane kontaktowe:

tel.: 48 222413986

e-mail: biuro@ptsr.org.pl

www: ptsr.org.pl

Adres korespondencyjny:

Biuro Rady Głównej ul. Nowolipki 2a 00-160 Warszawa

Województwo:

  • Mazowieckie

Dziedzina medyczna:

  • Neurologia

Problem medyczny:

  • Stwardnienie rozsiane

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083356. Jesteśmy jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku, od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Zrzeszamy ok. 6 tys. członków w 23 oddziałach na terenie całej Polski. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na SM z krajów Europy i innych kontynentów. Reprezentujemy polskich chorych na SM na forum międzynarodowym, jesteśmy członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform – EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation – MSIF). Naszą misją jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Poprzez nasze działania staramy się także podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego oraz wywierać wpływ na organy władzy państwowej, walcząc o łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji. Nasza organizacja jest w większości prowadzona przez wolontariuszy, głównie osoby chore, ich rodziny, przyjaciół. Jedynie kilka największych oddziałów oraz biuro Rady Głównej zatrudnia pracowników.