NFZ zmieni 3 zarządzenia, m.in. w zakresie kardiochirurgii i onkologii

NFZ chce m.in. wprowadzić możliwość rozliczenia badań rezonansu magnetycznego piersi (RM piersi) w zakresie Kompleksowej opieki onkologicznej (KON-Pierś), także dla osób bez stwierdzonej mutacji BRCA1/BRCA2.

Onkologia

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych dostępny tutaj

NFZ chce m.in. wprowadzić możliwość rozliczenia badań rezonansu magnetycznego piersi (RM piersi) w zakresie Kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś), w sytuacji gdy istnieją wskazania medyczne do jego wykonania. Dotychczas badanie było możliwe do rozliczenia w populacji chorych z mutacją BRCA1/BRCA2.

Ponadto w załączniku 1on wprowadzono nowy produkt rozliczeniowy Pobyt diagnostyczny – kod 5.60.01.0000015, możliwy do rozliczenia w ramach Kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) łącznie z kosztochłonnym badaniem diagnostycznym z katalogu produktów do sumowania,

Dokonano technicznych zmian w załączniku nr 2 (katalog zakresów świadczeń – onkologiczne świadczenia kompleksowe) polegających na usunięciu jako produktów rozliczeniowych dedykowanych poszczególnym zakresom świadczeń pozycji określonych w kolumnie 6 – katalog produktów odrębnych oraz w kolumnie 8 – katalog radioterapii. Produkty te – jak stwierdza w uzasadnieniu NFZ zostały zaimplementowane do katalogu onkologicznych świadczeń kompleksowych.

Konsultacje, wejście w życie: na opinie NFZ czeka do 22 października 2021 r. Wejście w życie planuje się na 1 listopada, z wyjątkiem z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 3, które wchodzą w życie z 1 stycznia 2022 r.

Kardiologia

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne– świadczenia kompleksowe dostępny tutaj

Wprowadzono zmiany w związku z  opublikowanym obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i  Taryfikacji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z obszaru kardiochirurgii obejmujących pomostowanie naczyń wieńcowych. Opublikowane obwieszczenie dotyczy taryfy dla świadczeń gwarantowanych z obszaru kardiochirurgii obejmujących pomostowanie naczyń wieńcowych:

 – Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką; 

 – Pomostowanie naczyń wieńcowych z pw >=2;

 – Pomostowanie naczyń wieńcowych bez pw

W związku z tym, w zarządzeniu dokonano modyfikacji w obrębie grup obejmujących procedury pomostowania aortalno-wieńcowego, polegających na utworzeniu trzech grup w miejsce czterech istniejących dotychczas.

Konsultacje, wejście w życie: Na konsultacje ma być 14 dni (ale choć projekt opublikowano dziś, to czas liczony jest od 6 października), a według planów zarządzenie w zmienionej formie wejdzie w życie 1 listopada 2021 r.

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne – choć z inną nazwą to także dotyczy zmian w pomostowaniu. Dostępny jest tutaj

I o ile w pierwszym projekcie wpisano, że zmiany kosztów zostały wcześniej uwzględnione, to tutaj pada kwota. Wprowadzane zmiany powodują skutki finansowe dla świadczeń gwarantowanych z  obszaru kardiochirurgii po stronie płatnika w wysokości 82 mln zł (w uzasadnieniu jest inna kwota, ale prawdopodobnie błędnie są mln zł zamiast zł).  

Konsultacje, wejście w życie: Na konsultacje ma być 14 dni (ale choć projekt opublikowano dziś, to czas liczony jest od 6 października), a według planów zarządzenie w zmienionej formie wejdzie w życie 1 listopada 2021 r.

Źródło: cowzdrowiu.pl