Konsultacje społeczne ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się z Radą Organizacji Pacjentów działającą przy Rzeczniku Praw Pacjenta. „Konsultacje społeczne ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta są niezwykle ważnym etapem wprowadzania nowych rozwiązań. Głos organizacji pacjentów jest coraz lepiej słyszany, pomaga budować system opieki zdrowotnej i z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa” – zaznaczył Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Aktualnie zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej są regulowane w wielu aktach prawnych o zróżnicowanej randze. Jednocześnie prowadzonych jest szereg inicjatyw projakościowych inicjowanych przez ministra zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, organizacje zrzeszające pacjentów oraz środowiska medyczne. Jednak wprowadzane dotychczas wymagania jakościowe nie wiążą się z ich dostateczną i systematyczną oceną spełnienia. 

„Bardzo zależało mi na spotkaniu z przedstawicielami pacjentów. Musimy wspólnie zastanowić się, które mechanizmy  – w Państwa ocenie – wymagają poprawy i redefinicji. Wszystkim nam zależy na poprawie sytuacji pacjentów, ale też na tym, aby pieniądze inwestowane w ochronę zdrowia były wydawane efektywnie. Potrzebujemy mierników i możliwości monitorowania tych wydatków” – dodał minister zdrowia Adam Niedzielski. 

Biorący udział w dyskusji podnosili m.in. kwestię finansowania świadczeń, budowania rejestrów zdarzeń niepożądanych, akredytacji, dostępności do świadczeń i badań diagnostycznych oraz konieczność wprowadzenia do systemu koordynatora, który będzie czuwał nad całym procesem terapeutycznym pacjentów. Szeroko omówiony został także projektowany Fundusz Kompensacyjny i procedury związane z ubieganiem się o odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne. 

„Ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta jest rewolucją w polskim systemie ochrony zdrowia. Jestem przekonany, że jej wprowadzenie pozwoli uratować wiele żyć i przeciwdziałać tysiącom zdarzeń niepożądanych. System będzie je wykrywał, monitorował i analizował, aby wyciągnąć wnioski i wprowadzać zmiany, dzięki którym będziemy mogli minimalizować ryzyko ich wystąpienia” – wyjaśniał Rzecznik Praw Pacjenta. 

Wprowadzenie ustawowej regulacji określi zadania, obowiązki i uprawnienia poszczególnych podmiotów w zakresie monitorowania, oceny i poprawy jakości. Nowe przepisy zapewnią pacjentom, personelowi medycznemu i podmiotom wykonującym działalność leczniczą dostęp do powszechnej, wiarygodnej, obiektywnej i porównywalnej informacji o jakości udzielanej opieki.

Przedstawiciele organizacji podkreślali też, że jakość i bezpieczeństwo należy także rozpatrywać w kontekście całego procesu terapeutycznego, a nie tylko w przestrzeni placówek medycznych. „Pamiętajmy, że efektywność leczenia, to nie tylko wizyty u lekarzy czy pobyt w szpitalu. To także odpowiednie zaopiekowanie się pacjentem poza placówką medyczną, a więc dostęp do nowoczesnych terapii, dostęp do leków, na które będzie pacjenta stać” – podkreślano. 

Optymalizacja procesów medycznych wymaga systemowego podejścia do zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej. Odpowiednio zorganizowane zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej, działające zarówno na poziomie poszczególnych jednostek ochrony zdrowia jak i na poziomie systemowym, stymuluje poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, a w konsekwencji wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i satysfakcji społecznej z opieki zdrowotnej.

Źródło: www.gov.pl/web/rpp