Stwardnienie rozsiane: NFZ od 1 września zmienia pilotaż koordynowanej opieki KOSM

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu KOSM od 1 września 2022 r.: 30 sierpnia weszło nowe zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM.

  • Na stwardnienie rozsiane (SM) choruje w Polsce 45-50 tys. osób. Od prawie ponad dwóch lat realizowany jest pilotaż kompleksowej opieki nad pacjentami z SM (KOSM)
  • W Bazie Aktów Własnych Narodowego Funduszu Zdrowia pojawiło się nowe zarządzenie prezesa NFZ dotyczące pilotażu KOSM od 1 września do końca przyszłego roku
  • W nowym zarządzeniu w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM zawarto szereg zmian w stosunku do poprzednich programów oraz zasady, na jakich można prowadzić pilotaż w nowej odsłonie. Akt nabrał mocy prawnej 30 sierpnia

Przedłużony pilotaż KOSM. Na jakich zasadach?

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego –  świadczenia  kompleksowe KOSM określa:

1) cel programu pilotażowego: zbadanie możliwości uzyskania poprawy efektów terapii pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym (SM), w tym: ograniczania występowania rzutów i pojawiania się nowych zmian demielinizacyjnych oraz cofnięcie istniejących już zmian w układzie nerwowym, poprzez zmianę sposobu organizacji udzielania świadczeń i objęcie świadczeniobiorców z rozpoznaniem ICD-10 G35 kompleksową opieką

2) okres realizacji programu pilotażowego: świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu mogą być udzielane nie wcześniej niż od dnia 1 września 2022 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r

3) zakres i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy program pilotażowy;

4) w przypadkach wynikających z celu programu pilotażowego – populację zamieszkującą określony obszar terytorialny objętą programem pilotażowym;

5) warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;

6) sposób rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej;

7) sposób wyboru świadczeniodawcy przez świadczeniobiorcę, z uwzględnieniem zasad realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie skierowania i prowadzenia listy oczekujących  na udzielenie świadczenia,  lub sposób objęcia przez świadczeniodawcę danej populacji świadczeniami opieki zdrowotnej;

8) realizatora programu pilotażowego albo tryb jego wyboru;

9) wskaźniki realizacji programu pilotażowego;

10) sposób pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego;

11) sposób oceny wyników programu pilotażowego;

12) podmiot zobowiązany do finansowania programu pilotażowego.

Zarządzenie określa również zasady konieczne do sprawozdania i rozliczania  świadczeń,  wzór umowy o realizację świadczeń będących przedmiotem niniejszej regulacji, wzór wniosku o zawarcie umów o realizację przedmiotowego programu pilotażowego,  a także  wzór sprawozdania.

Rezygnacja z warunku oceny stanu zdrowia

Na podstawie  regulacji dyrektor  oddziału  wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia będzie obowiązany do działań, zmierzających do zawarcia umów na realizację świadczeń  w ramach programu pilotażowego.

Dodatkowo zwiększa się dostępność opieki kompleksowej dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane (SM) poprzez zmiany w zakresie kryteriów kwalifikacji pacjentów do programu oraz warunków organizacji  świadczeń  i warunków ich realizacji.

Zmiana polega na zwiększeniu dostępności do leczenia w ramach programu poprzez rozszerzenie kryteriów ich kwalifikacji – zrezygnowano z warunku dotyczącego  oceny stanu zdrowia pacjenta, obejmującego grupę  z umiarkowanym stopniem niesprawności,  tj. od 4.0 do 6.5 punktów w skali EDSS.

Zostały również złagodzone warunki organizacji świadczeń i warunki ich realizacji m.in. poprzez zmniejszenie liczby  świadczeniobiorców  z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym (SM) objętym opieką  jednego ośrodka koordynującego, który obejmuje min. 300 pacjentów (było:  od 500 do 1200 pacjentów).

Psycholog kliniczny zamiast neuropsychologa

W zakresie wymaganego personelu – w miejsce neuropsychologa, wprowadzono zapis: psycholog kliniczny – zmiana ta j ma ułatwić weryfikację prawidłowości złożonych dokumentów, bo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających  zastosowanie w ochronie zdrowia nie figuruje specjalizacja „neuropsycholog”.

Została też zniesiona procedura badania urodynamicznego jako  obowiązkowego  przy rozliczeniu pierwszej konsultacji. Dostosowano wyceny produktów rozliczeniowych kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z SM do aktualnych wycen z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

Całość projektu dostępna  TUTAJ.

Źródło: rynekzdrowia.pl