Plan dla chorób rzadkich wreszcie opublikowany

Na ten dokument trzeba było naprawdę długo czekać. Najpierw kilkanaście lat na jego przygotowanie, a potem na publikację, bo ta nie nastąpiła wcale zaraz po przyjęciu go przez rząd. Minął ponad miesiąc, w czasie którego wiele razy pytano o ten dokument.

Uchwała o Narodowym Planie weszła w życie w dniu jej podjęcia czyli 24 sierpnia, ale opublikowano ją w Monitorze Polskim dopiero 27 września.

-Dokument jest wynikiem wieloletnich prac zespołów powoływanych przez Ministra Zdrowia oraz stanowi jednocześnie realizację zalecenia Rady UE opracowania narodowej strategii dla chorób rzadkich. Pomimo że Plan dla Chorób Rzadkich nie ma charakteru aktu prawnego, a wyłącznie operacyjny, odgrywa on ważną rolę w określeniu pożądanych kierunków zmian w zakresie opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby rzadkie. W jego ramach zdefiniowano 6 obszarów, dla których dokonano analizy obecnego stanu oraz utworzono listę niezbędnych do podjęcia działań wraz z określeniem trybu i terminu ich wprowadzenia oraz modelu finansowania ich realizacji – wyjaśnia Marcin Pieklak, partner kancelarii DZP.

Realizację Planu ustala się na lata 2021–2023.

Celem dokumentu jest poprawa jakości opieki medycznej nad pacjentami z chorobami rzadkimi.

Plan zawiera:

1) kryteria powoływania i funkcjonowania Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich odpowiedzialnych za nadzór nad diagnostyką, rozpoznaniem i leczeniem pacjentów z chorobami rzadkimi;

2) określenie kierunków poprawy diagnostyki chorób rzadkich, w tym dostępności do nowoczesnych metod diagnostycznych z wykorzystaniem technologii genomowych;

3) propozycje poprawy dostępu do leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w chorobach rzadkich;

4) uruchomienie systemu monitorowania chorób rzadkich przez utworzenie Polskiego Rejestru Chorób Rzadkich;

5) utworzenie indywidualnych dokumentów medyczncyh, w którym będą zawarte dane kliniczne – Paszport Pacjenta z Chorobą Rzadką;

6) utworzenie Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie”, zawierającej informację kliniczną, naukową i organizacyjną dotyczącą chorób rzadkich.

Dostęp do leków i analiza wielokryterialna

Głównym celem propozycji zmian w zakresie refundacji jest poprawa dostępu do leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w chorobach rzadkich.

-Przypomnijmy, że jednymi z zadań wskazanych przez Plan jest: przeprowadzenie analizy w kierunku wprowadzenia wielokryterialnej analizy decyzyjnej oraz określenie i wprowadzenie do ustawy o refundacji wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość dla technologii posiadających dopuszczenie do stosowania w chorobach rzadkich – przypomina mecenas Pieklak.

-Idea wprowadzenia nowego narzędzia w postaci analizy wielokryterialnej do oceny technologii stosowanych w chorobach rzadkich, pojawiła się również w Polityce Lekowej Państwa na lata 2018 – 2022. Plan dla Chorób Rzadkich wskazuje na możliwe podejścia do wdrożenia analizy wielokryterialnej do polskiego systemu oceny technologii lekowych, które mogą pomóc w wypracowaniu odpowiedniego modelu – mówi Kinga Frelas z DZP.

– Wiele ze sformułowanych zadań w zakresie dostępności terapii stanowią odzwierciedlenie postulatów od wielu lat podnoszonych w przestrzeni publicznej. W związku z tym, za zasadne zdaje się podjęcie działań zmierzających do ich możliwie szybkiej implementacji. Powyższym działaniom sprzyjają również planowane przez polskiego ustawodawcę zmiany legislacyjne, w tym w zakresie ustawy o refundacji. Biorąc pod uwagę, że na rozwiązania dedykowane terapiom sierocych czekaliśmy wiele lat, można spodziewać się podjęcia przez odpowiednie organy działań zmierzających do ich szybkiej implementacji – przypomina Pieklak.

Inne zmiany w ustawie refundacyjnej

Wejście w życiu narodowego planu wiązać się będzie z nowelizacją ustawy refundacyjnej – co ma mieć miejsce do końca tego roku. Dopisane zostanie m.in.:

„30) choroby rzadkie – choroby występujące z częstością niższą niż 5 na 10 000 osób w populacji;

31) leki przeznaczone do terapii chorób rzadkich – leki dedykowane leczeniu chorób występujących z częstością niższą niż 5 na 10 000 osób w populacji, bez względu na oznaczenie ich, na podstawie odrębnych przepisów, jako sieroce produkty lecznicze.”

Wydatki

Wydatki na realizację mają wynieść blisko 130 mln zł, ale nie rocznie, a na cały plan do końca 2023 r.

 

Zobacz cały dokument: Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Plan dla Chorób Rzadkich

Źródło: cowzdrowiu.pl