Koordynacja leczenia, lepszy dostęp do świadczeń i rola organizacji pacjenckich

„Lepszy dostęp do AOS, koordynacja leczenia, rejestr zdarzeń niepożądanych i możliwość szybkiej ścieżki odszkodowawczej to – w mojej ocenie – priorytety dla pacjentów, jeśli mówimy o poprawie systemu ochrony zdrowia” – mówił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec na konferencji „Szczyt Zdrowie 2021”.

Jak wyjaśniał, zniesienie limitów świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jest konieczne. Jednocześnie, aby zmiany były rzeczywiście odczuwalne, należy monitorować liczbę personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Równie istotna jest koordynacja leczenia i prowadzenie pacjenta przez system. „Pacjent otrzymuje szybszą diagnozę, co pozwala szybciej wdrożyć skuteczne leczenie. To nieoceniona korzyść z punktu widzenia pacjenta, a także oszczędność dla systemu ochrony zdrowia. „Jeśli konsultacje odbywają się w krótkim terminie, nie ma też potrzeby powtarzania diagnostyki ze względu np. na nieaktualne wyniki badań. W taki sposób pacjenci nie wypadaliby z systemu, nie rezygnowaliby z diagnostyki czy leczenia tylko dlatego, że nie są w stanie uzyskać świadczenia. Niewątpliwie takie działanie przyczyniłoby się także do zmniejszenia liczby pacjentów z zaawansowanymi stanami chorobowymi– dodał Rzecznik.

Bartłomiej Chmielowiec podkreślił, że przy opracowywaniu reform oraz wdrażaniu zmian należy wsłuchiwać się w głos pacjentów. „To pacjenci korzystający z sytemu ochrony zdrowia widzą najlepiej jego problemy, dlatego ich doświadczenia są bardzo cenne w procesie planowania zmian” – mówił podczas debaty. 

Pacjent powinien kreować system

W lutym 2020 r.  przy Rzeczniku Praw Pacjenta powołano Radę Organizacji Pacjentów, do której obecnie należy niemal 100 organizacji pozarządowych. Reprezentują one głos środowiska pacjentów, w tym także pacjentów z różnymi schorzeniami m.in. onkologii, chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych, neurologii i psychiatrii, seniorów oraz  osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych. W ramach ROP współpracują również organizacje skupiające pacjentów z chorobami rzadkimi oraz po przeszczepach. „Biuro Rzecznika Praw Pacjenta aktywnie współpracuje z tymi organizacjami, które zgłaszają do nas problemy, z jakimi spotykają się pacjenci w systemie opieki zdrowotnej.  Analizujemy je, często przygotowując także wystąpienia systemowe” – wyjaśnił Bartłomiej Chmielowiec. Od dawna Rzecznik postuluje o to, aby Rada Organizacji Pacjentów była uregulowana ustawowo, co dałoby jej legitymację do reprezentowania głosu pacjentów. 

Ważną kwestią poruszaną przez Rzecznika podczas kongrsu było wprowadzenie rejestru organizacji pacjentów. Propozycja takiej zmiany jest przewidziana w projekcie ustawy o badaniach klinicznych, który trafił do konsultacji publicznych. „Rejestr pozwoli na monitorowanie aktywnych organizacji pacjentów, które będą także zaangażowane w prace Komisji Bioetycznych. Często dostajemy pytanie o listę organizacji, które aktywnie działają w danym obszarze medycyny. Widać zatem zmianę mentalności w zakresie współpracy na linii państwo-obywatel, niemniej należy zaprojektować formalne narzędzia do takiej współpracy” –wskazał Rzecznik.  

Źródło: www.gov.pl/web/rpp