Dziecko z cukrzycą w szkole

Nowy rok szkolny rozpoczął się 1 wrześnie. Do szkoły poszły zarówno zdrowe dzieci, jak młodzi diabetycy. Jak oswoić cukrzycę w szkole aby temat był przyjazny zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci? Ministerstwo zdrowia uruchomiło program „Dziecko z cukrzycą w szkole”. 

Cukrzyca typu I jest chorobą przewlekłą często występującą u dzieci i młodzieży. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost zachorowalności na tę postać cukrzycy, szczególnie w grupie dzieci najmłodszych. Specyfiką cukrzycy jest konieczność stałego monitorowania poziomu glukozy, podawania insuliny, obliczania kaloryczności posiłków oraz występowanie wahań poziomu cukru we krwi. Błędy spowodowane niewłaściwą opieką mogą być przyczyną powikłań skutkujących poważnie dla zdrowia i życia dziecka.

Dostrzegając potrzebę wsparcia resortu oświaty w zapewnieniu optymalnych warunków pobytu w przedszkolach dzieciom chorym na cukrzycę, Minister Zdrowia podejmuje działania, których celem jest przekazanie pracownikom przedszkoli i szkół wiedzy na temat tej choroby. Działania te uzasadnia obserwowany niski poziom wiedzy o cukrzycy i wynikający stąd lęk pracowników oświaty przed trudnościami w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z cukrzycą podczas pobytu w placówce oświatowej. W wielu przypadkach, rodzice dzieci z cukrzycą napotykają trudności w zapewnieniu uczniowi z cukrzycą właściwych warunków pobytu w szkole, a w konsekwencji – trudności w prawidłowej realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

W latach 2014-2015 z inicjatywy Ministra Zdrowia – we współpracy z Wojewodami oraz Wojewódzkimi Kuratorami Oświaty – przeprowadzono ogólnopolskie szkolenie, którego adresatami byli wychowawcy przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcy świetlic szkolnych. W szkoleniu uczestniczyło ogółem 2877 pracowników z 2118 placówek oświatowych (przedszkoli i szkół).

W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, zaplanowano przeprowadzenie w 2016 r. ogólnopolskiego szkolenia pt.: „Dziecko z cukrzycą w szkole” dla nauczycieli szkół podstawowych oraz wychowawców świetlic szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie od września do listopada we wszystkich województwach. Zakres szkolenia obejmie wiedzę na temat cukrzycy oraz zasad pierwszej pomocy, jakiej należy udzielić dziecku choremu na cukrzycę pozostającemu pod opieką szkoły. Uwzględnione będą również aspekty psychologiczne i społeczne radzenia sobie z chorobą przez dziecko i jego rodzinę oraz sposoby wsparcia dziecka w placówce oświatowej. Więcej informacji, broszury i poradniki do pobrania: mojacukrzyca.org mz.gov.pl